O nas

Ten projekt dojrzewał w nas
od dość dawna.121592496 xl 1

Próbowaliśmy różnych form głoszenia Dobrej Nowiny - przez ewangelizację, wydawanie broszur i ulotek, spotkania i dyskusje oraz próby wydawania czasopisma. Ostatecznie postanowiliśmy, że Gorzowskie Centrum Biblijne i jego strona internetowa będzie dla nas głównym punktem odniesienia naszych ewangelizacyjnych i edukacyjnych przedsięwziąć.

Jesteśmy grupą ludzi, która od lat czyta Pismo Święte i stara się wdrażać jego nauki w swoje codzienne życie. Nie uzurpujemy sobie prawa do czegokolwiek, ani na "monopol" na prawdę, ani na nieomylność. Chcemy na tej stronie jedynie dzielić się tym, co dobry Bóg dał nam poznać, oraz tym wszystkim, co z Nim do tej pory przeżyliśmy.

Jeżeli chciałbyś się z nami podzielić tematami, związanymi z Bogiem i Pismem Świętym, to zapraszamy do przesyłania do nas materiałów. Niestety, jak bywa w takich wypadkach, zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji nadsyłanych tekstów.

 

Statut Stowarzyszenia „GORZOWSKIE CENTRUM BIBILIJNE”

 

rozdział I

postanowania ogólne

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Gorzowskie Centrum Biblijne” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji i propagowania wiedzy biblijnej, a także wspierania osób i organizacji, podejmujących takie działania
Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Gorzów Wielkopolski. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.


Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( t.j Dz.U. z 2017r.poz.210 z pózn.zm.) oraz niniejszego statutu.
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 

rozdział II

cele i środki działania
Celem Stowarzyszenia jest:a. upowszechnianie wiedzy i historii biblijnej
b. zrzeszanie osób badających Pismo Święte – Biblię
c. rozwijanie wśród członków wiedzy biblijnej
d. propagowanie idei Braci Polskich
e. propagowanie zasady miłości bliźniego w społeczeństwie
f. organizowanie zbiórek rzeczowych i pieniężnych
g. niesienie pomocy lokalnej społeczności
h. działalność na rzecz pojednania międzywyznaniowego
i. edukacja społeczeństwa z wiedzy historii chrześcijańskiej j. propagowanie współpracy polsko-żydowskiej
k. ochrona i promocja zdrowia
l. fundowanie stypendiów dla zdolnej młodzieży z mniej zamożnych rodzin
m. prowadzenie wydawnictwa
n. podejmowanie działalności charytatywno-opiekuńczej
o. niesienie pomocy doraźnej mniej zamożnym członkom Stowarzyszenia
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:a. tworzenie bibliotek biblijnych
b. organizację spotkań chrześcijańskich
c. organizację kursów, szkoleń, szkół biblijnych, szkół językowych
d. organizację koncertów i konferencji
e. pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych
f. prowadzenie działalności wydawniczej
g. wydawanie ulotek, broszur i książek związanych z działalnością Stowarzyszenia
h. nabywanie nieruchomości i ruchomości oraz zarządzanie nimi
i. organizowanie loterii, bali charytatywnych, koncertów charytatywnych,
j. prowadzenie działalności gospodarczej
k. zbieranie składek i otrzymywanie darowizn, spadków i innych środków finansowych od osób fizycznych i prawnych
l. tworzenie oddziałów i placówek Stowarzyszenia

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jednak dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 

rozdział III

członkowie - prawa i obowiązki
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie posiada członków:a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:a)złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji i pozytywnej opinii dwóch członków Stowarzyszenia, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
Członkowie zwyczajni mają prawo:a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
Utrata członkostwa następuje na skutek:a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia z w.w. powodów
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.
Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.
 

rozdział IV

władze stowarzyszenia
Władzami Stowarzyszenia są:a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencj i innych władz stowarzyszenia.
Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
Zarząd składa się z Prezesa , zastępcy , skarbnika i sekretarza. Prezesa i jego zastępcę wybiera Zarząd spośród swoich członków.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
Do kompetencji Zarządu należą:a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków.
i) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej
Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 

rozdział V

majątek i fundusze
Majątek Stowarzyszenia powstaje:a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dochodów z własnej działalności statutowej
d) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia
e) dotacji i ofiarności publicznej.
Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 

rozdział VI

postanowienia końcowe
Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

pngeggSTATUT STOWARZYSZENIA GORZOWSKIE CENTRUM BIBILIJNE


Deklaracja o przystąpieniu do Stowarzyszenia GCB

pngeggDeklaracja o przystąpieniu do Stowarzyszenia GCB

 

Adres
ul. Daszyńskiego 2B
66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
NIP: 5993226165, KRS: 0000728751

Zadzwoń
+48 501 262 552

Napisz email
info@gcbiblijne.pl